Λογιστικό Γραφείο

Χρηματοοικονομικές Μελέτες

Το γραφείο μας με την υποστήριξη των πλέον αρμόδιων συνεργατών παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Χρηματοοικονομικές μελέτες με σκοπό τη χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα.
  • Δημιουργία business plan για τις ανάγκες της χρηματοδότησης και κατάθεση πρότασης φακέλου στο εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα.
  • Επενδυτικές προτάσεις για τη διαχείριση κεφαλαίων.
  • Διαγνωστική χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης.
  • Περιοδική παρακολούθηση της επιχείρησης με ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές κατασκευές σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας.
  • Σύνταξη προϋπολογισμού στην επιχείρηση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του.
  • Σειρά ειδικών μελετών που αφορούν αποθέματα, προμηθευτές, πελάτες κ.α.
  • Σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων.
  • Σύνταξη οικονομικής μελέτης.