Λογιστικό Γραφείο

Υπηρεσίες Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το γραφείο μας παρακολουθώντας τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων έκρινε απόλυτα επιβεβλημένο να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες είναι κατά τη γνώμη μας απαραίτητα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων προοπτικής στις επιχειρήσεις.

OIKONOMΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ανάλυση των στοιχείων του ισολογισμού εξετάζοντας τα παρακάτω:

 • Διάρθρωση Ισολογισμού.
  Από τι εξαρτάται ο ισολογισμός και τι ποσοστό έχουν (ανά έτος και κονδύλι).
 • Εξέλιξη αποτελεσμάτων χρήσης.
  Η πορεία τους ανά έτος, η μεταβολή τους και το ποσοστό της μεταβολής τους (για αύξηση ή μείωση).
 • Πηγές – χρήσεις κεφαλαίων.
  Το κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε ποια στοιχεία του Ισολογισμού το αύξησαν και ποια το μείωσαν. Επίσης το ίδιο το από που πήγασε – προήλθε το κεφάλαιο της συγκεκριμένης χρήσης.
 • Εξέλιξη των τάσεων.
  Εξετάζεται η τάση των βασικών οικονομικών μεγεθών ανά ενότητα λογαριασμών του Ισολογισμού. Με δεδομένο σταθερό το προηγούμενο έτος ποια η τάση του για το κρινόμενο έτος.
 • Κεφάλαιο κίνησης.
  Εξετάζεται το κεφάλαιο κίνησης ανά έτος, η μεταβολή του και το ποσοστό του.
 • Ανάλυση ευαισθησίας.
  Μελέτη – ανάλυση του λειτουργικού και ολικού νεκρού σημείου.
 • Αριθμοδείκτες.
  E Ρευστότητας.
  E Κυκλοφοριακής Ταχύτητας.
  E Κεφαλαιακής Διάρθρωσης.
  E Αποδοτικότητας.
  E Οικονομικής Αποτελεσματικότητας.
  E Διάγραμμα Du Pont

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Έκθεση Αξιολόγησης των επιχειρήσεων εξετάζει τα παρακάτω:

 1. Τους αριθμοδείκτες αναλυτικά οι οποίοι δείχνουν τον τρόπο υπολογισμού τους, τη σημασία τους, το αποτέλεσμα τους και αν αυτό είναι ικανοποιητικό για την επιχείρηση.
 2. Διάγνωση ισολογισμού με βάση τους αριθμοδείκτες , η οποία δείχνει με απλό και κατανοητό τρόπο τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της επιχείρησης.
 3. Κρίσιμα σημεία για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία δείχνουν σε πίνακα που η επιχείρηση είναι εντός ορίων και που όχι.
 4. Χρηματοοικονομικές μεταβολές που αφορούν το κεφάλαιο κίνησης (cash flow) της επιχείρησης.
 5. Διαχρονική ανάλυση στην εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης.
 6. Διαγνώστης ,ο οποίος στη βάση των γεγονότων που επιβαρύνουν την επιχείρηση και με ειδικές ερευνητικές ερωτήσεις, διαπιστώνει τα αίτια τα οποία οδηγούν στην επίλυση των προβλημάτων της. Και τέλος,
 7. Συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης της επιχείρησης, για όλα τα παραπάνω.

BUSINESS PLAN

Το πρόγραμμα Παρακολούθησης Επιχειρηματικών Σχεδίων είναι ένα πρόγραμμα με αποστολή να παρακολουθεί την εξέλιξη μέσα στο έτος, των μεγεθών που συνθέτουν το επιχειρηματικό πλάνο.

Δέχεται τα απολογιστικά μηνιαία στοιχεία των πωλήσεων, αγορών, εξόδων κλπ και παρουσιάζει αποκλίσεις προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων σε μορφή κειμένου και γραφική και με πολλές μορφές παρουσίασης (μήνες, δίμηνα, τρίμηνα κλπ). Βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι οι προβλέψεις όλων των μεγεθών για το σύνολο του έτους λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα πραγματικά στοιχεία κάθε μήνα που κλείνει, καθώς και οι προβλέψεις του αποτελέσματος.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις οι οποίες θα ήθελαν να γνωρίζουν την αξία της επιχείρησης τους η την πορεία της εξέλιξης της αξίας της επιχείρησης το γραφείο μας απαντά προσφέροντας:

 • Προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πιο ενδεδειγμένες μεθόδους αποτίμησης:
  • Της καθαρής κεφαλαιακής θέσης.
  • Των προεξοφλημένων ταμειακών ροών.
  • Των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών.
  • Της μεθόδου με την χρησιμοποίηση του Ρ/Ε (τιμή της μετοχής προς τον αριθμό που εκφράζει τα κέρδη ανά μετοχή), καθώς επίσης και διαφόρων παραλλαγών τους.
 • Τρόπους για να ληφθούν αποφάσεις με το πώς πρέπει να κινηθεί η επιχείρηση, για την αύξηση της αξίας της.
 • Ιδέες για εξαγορές, συγχωνεύσεις, χρηματιστηριακές τοποθετήσεις.

RISK ANALYSIS

Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία, η οποία εφαρμόζεται διεθνώς, λαμβάνονται έγκυρα αποτελέσματα, έχοντας στοιχεία πιθανοτήτων προσέγγισης στα μεγέθη της επιχείρησης και προσομοίωση της λειτουργίας της επιχείρησης