Λογιστικό Γραφείο

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Τα θέματα στα οποία αναφέρονται οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες είναι τα εξής:

 • Φορολογικού, Εργατικού – Ασφαλιστικού και Εμπορικού Δικαίου.
 • Λογιστικής
 • Μηχανογραφικών εφαρμογών
 • Λειτουργίας του Λογιστηρίου
 • Αξιολόγησης προσωπικού που και καταμερισμού εργασίας
 • Εξαγωγής και ανάλυσης οικονομικών αποτελεσμάτων Ισολογισμού και Διάθεσης Αποτελεσμάτων
 • Σχεδιασμού φορολογικής πολιτικής
 • Φορολογικών ελέγχων
 • Νομικής μορφής εταιρειών
 • Οικονομικά και αναπτυξιακών νόμων
 • Ιδρύσεων, μετατροπών, συγχωνεύσεων και εκκαθαρίσεων εταιρειών