Λογιστικό Γραφείο

Οργάνωση Λογιστηρίου

Οι εξειδικευμένες μας υπηρεσίες στην Οργάνωση του Λογιστηρίου περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Μελέτη και σύνταξη Λογιστικού Σχεδίου ή τροποποίηση και ανάπτυξη του ήδη υπάρχοντος, σύμφωνα με τις ανάγκες.
  • Σχεδιασμός και υπόδειξη εντύπων, όπου απαιτείται.
  • Εφαρμογή Λογιστικού Σχεδίου και ανάλυση λογιστικών διαδικασιών.
  • Μελέτη, έλεγχο ποιότητας και εφαρμογής του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος και πρόταση, εάν απαιτείται, νέου συστήματος ή νέων μηχανογραφικών προγραμμάτων.
  • Αξιολόγηση προσωπικού και ανάθεση αρμοδιοτήτων.
  • Τρόπος παρακολούθησης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
  • Μέθοδος εξαγωγής αποτελεσμάτων, οικονομικών δεικτών και παροχής στοιχείων προς τη Διοίκηση.
  • Μελέτη και εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου και λειτουργίας του λογιστηρίου.