Λογιστικό Γραφείο

Νομική Υποστήριξη

Εφόσον απαιτηθεί νομική υποστήριξη (συμβουλευτική ή δικαστηριακή) μπορείτε να έχετε ευνοϊκούς όρους συνεργασίας με τη δικηγορική εταιρεία “Γιάννης Α. Τασόπουλος κ’ Συνεργάτες”

 

  • Συστάσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
  • Συστάσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
  • Συστάσεις Κοινοπραξιών και Εταιρειών Μη Κερδοσκοπικών.
  • Λύσεις και εκκαθαρίσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
  • Λύσεις και εκκαθαρίσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Οι εργασίες που αφορούν το εργατικό, ασφαλιστικό, καθώς και το αστικό δίκαιο, γίνονται πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έπειτα από συζήτηση με τους νομικούς συμβούλους, όποτε αυτό είναι αναγκαίο.