Λογιστικό Γραφείο

Επίβλεψη Λογιστηρίου

Για τη σύννομη, ομαλή και αποδοτικότερη λειτουργία του Λογιστηρίου παρέχουμε τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 • Έλεγχο εφαρμογής του Φορολογικού, Εργατικού-Ασφαλιστικού και Εμπορικού Δικαίου.
 • Μελέτη και εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου και λειτουργίας του Λογιστηρίου.
 • Αξιολόγηση και διαρκή ενημέρωση του προσωπικού.
 • Μελέτη, έλεγχο ποιότητας και εφαρμογής του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος και πρόταση, εάν απαιτείται, νέου συστήματος ή νέων μηχανογραφικών προγραμμάτων.
 • Έλεγχο συμφωνίας λογαριασμών και μηνιαίων ισοζυγίων.
 • Εξαγωγή και ανάλυση μηνιαίων αποτελεσμάτων και οικονομικών δεικτών.
 • Εξασφάλιση τακτικής ροής πληροφοριακών στοιχείων προς τη Διοίκηση.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής και φορολογικής πολιτικής, καθώς και ανάπτυξη της εταιρείας.
 • Αξιοποίηση των σχετικών νόμων για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλτικούς Οργανισμούς.
 • Συντονισμό και έλεγχο των εργασιών τέλους χρήσης.
 • Κλείσιμο, σύνταξη Ισολογισμού και Διάθεση Αποτελεσμάτων.
 • Συμπλήρωση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του Νομικού Προσώπου και των Εταίρων ή Μετόχων, που ασκούν διοίκηση ή των Προσώπων, που συνδέονται άμεσα με αυτά.
 • Σύνταξη Προσαρτήματος και Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης ή παροχή στοιχείων και συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας για την σύνταξη τους.
 • Χειρισμό φορολογικών υποθέσεων και ελέγχων.