Λογιστικό Γραφείο

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Το γραφείο ύστερα από μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων, καθιέρωσε ελεγκτικές μεθόδους προσαρμοσμένες απόλυτα στους ισχύοντες Φορολογικούς, Εργατικούς – Ασφαλιστικούς και Εμπορικούς νόμους και στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι τα ελεγκτικά μας πρότυπα διασφαλίζουν την επιχείρηση, όχι μόνο διαχειριστικά, αλλά και έναντι των ειδικών απαιτήσεων του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Υπουργείου Εμπορίου.

Οι έλεγχοι τους οποίους διενεργούμε είναι οι εξής:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ:

Ελέγχονται όλες οι ταμειακές και συμψηφιστικές εγγραφές, οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, οι μισθοδοσίες, οι συμφωνίες των λογαριασμών, τα πάγια οι αποσβέσεις και διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος της αποθήκης και των Χρεωστών – Πιστωτών.

Επίσης ελέγχονται οι εγγραφές κλεισίματος του Ισολογισμού και η σύνταξη του, η Διάθεση Αποτελεσμάτων και οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, οι υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης.

Στον έλεγχο εξετάζεται κατά πόσο μια πράξη είναι νομότυπη, εγκεκριμένη διαχειριστικά και διατυπωμένη σύμφωνα με τις παραδεγμένες λογιστικές αρχές και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ:

Ελέγχονται δειγματοληπτικά οι ταμειακές και οι συμψηφιστικές εγγραφές, η κίνηση των λογαριασμών Χρεωστών – Πιστωτών και διενεργείται έλεγχος των Λογαριασμών του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Οργανισμών, της Μισθοδοσίας, των Παγίων, των Αποσβέσεων και των Τραπεζών.

Επίσης ελέγχονται οι εγγραφές κλεισίματος του Ισολογισμού και η σύνταξη του, η Διάθεση Αποτελεσμάτων και οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, οι Οικονομικές Καταστάσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ:

Ο έλεγχος αυτός είναι δειγματοληπτικός και γίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο οργάνωσης του Λογιστηρίου και αν λειτουργεί σύννομα και σύμφωνα με τις επιστημονικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές.

Στο τέλος του ελέγχου παραδίδεται σχετική έκθεση.