Λογιστικό Γραφείο

Διαδοχή – Επόμενη μέρα επιχειρήσεων

Όπως όλοι οι οργανισμοί έτσι και οι επιχειρήσεις, δημιουργούνται, αναπτύσσονται και στο τέλος φθίνουν και πεθαίνουν. Σκοπός μας μέχρι τώρα σε όλες τις προηγούμενες παραπάνω υπηρεσίες μας ήταν να δημιουργήσουμε μια οικονομική μονάδα να την αναπτύξουμε και να την κρατήσουμε σε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης, να την υποστηρίξουμε τόσο φορολογικά – λογιστικά όσο και διοικητικά.

Σε αυτή την ενότητα σκοπός είναι να φτιάξουμε το καταλληλότερο επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον την ώρα της διάδοχης κατάστασης είτε να μεταβιβαστούν με τον καλύτερο τρόπο μερίδια ή μετοχές ή να προλάβουμε την παρακμή μιας επιχείρησης και όταν φτάσει η ώρα της διάδοχης κατάστασης να είμαστε εκεί να βοηθήσουμε με την πείρα και γνώση μας, ενημερώνοντας σας και πράττοντας τα κατάλληλα για:

  • Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων.
  • Κληρονομιές μεριδίων – μετοχών.
  • Σύνταξη εντύπων Ε9, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Περουσιολογίου.
  • Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών Ακινήτων.
  • Σύνταξη δηλώσεων Γονικών Παροχών, Κληρονομιών, Δωρεών, προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας και υπολογισμός του τυχόν καταβληθέντος φόρου.
  • Συνεχής ενημέρωση και παροχή συμβουλών σε θέματα φορολογίας κεφαλαίου και ακινήτων.